UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2012 PËR TARIFAT E PËRKOHSHME NOTERIALE