Shërbimet qe ofron Noteri ?

Shërbimet noteriale përfshijnë por nuk kufizohen në:

  • Shërbime juridike për çështje familjare dhe trashëgimore;
  • Shërbime juridike për çështje pronësore;
  • Shërbime juridike për çështje ekonomike dhe të punës;
  • Shërbime juridike nga ruajtja e gjërave dhe dokumenteve tjera;
  • Shërbime juridike lidhur me vërtetimet, legalizimet dhe certifikatat tjera.