N.P
(Shqip) Shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që e ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës se Kosovës.
Noterske usluge ukljucuju ali se ne ogranicavaju na: Pravne usluge za porodize i nasledja stvarima; Pravne usluge zа imovinska pitanja, Pravne usluge za ekonomske i radne sredine; Pravne usluge odrzavanjem stvari i drugih dokumenata, Pravne usluge vezane za certifikate, legalizacija i drugih uverenja.