(Shqip) Mbahet trajnimi me temë “E drejta e përfaqësimit në trashëgimi” 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.