(Shqip) Mbahet trajnimi me temë “Bartja e pronësisë dhe të drejtave të tjera pronësore dhe hartimi i kontratave”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.