(Shqip) Mbahet Kuvendi Zgjedhor i Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.