(Shqip) Mbahet Kuvendi Zgjedhor i Odës së Noterëve të Kosovës

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.