Lajmet Arkiva
Instituti Zviceran për Studime të Avancuara të Noterisë (I-H-N), organizon trajnim në zyren e saj (Beta Office) për kandidatët që e kanë dhënë provimin e noterisë (grupi i tretë i noterëve). Tema e trajnimit një ditor do të jetë “praktika ditore me aktet en brevet’’.
Pas mbylljes së suksesshme të fazës së tretë të riprovimit të Noterisë, Ministria e Drejtësisë sot ka organizuar ceremoninë e certifikimit edhe të 39 noterëve. Me këtë rast, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Drejtësisë, Prof. Dr. Hajredin Kuçi tha se gjashtë muaj pas fillimit të funksionimit, sistemi noterial sot po funksionon mirë, sipas tij kjo është dëshmuar me shërbimet që noterët kanë ofruar për qytetarët.
Komisioni për Përzgjedhjen e Noterëve, Duke u mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-010 për Noterinë si dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 09/2011 Për Procedurën e Konkurrimit dhe Përzgjedhjen e Zyrave Noteriale, Komisioni për përzgjedhjen e Noterëve hap procedurën e konkurrimit për 51 zyra noteriale në Republikën e Kosovës.