UDHËZIM_ADMINISTRATIV_MD-NR._01_2019_PËR___MËNYRËN_E_DHËNIES_DHE_PROGRAMIN_E_PROVIMIT_PËR_NOTERINË