(Shqip) Oda e Noterëve po merr pjesë në vizitën studimore të organizuar nga Projekti i financuar nga BE “Mbështetje Kodit Civil të Kosovës”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.