(Shqip) Oda e Noterëve në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, mbajtën trajnimin e radhës për Noterët e Republikës së Kosovës

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.