(Shqip) Oda e Noterëve merr pjesë në Konferencën me temë “Notariati evroprian dhe sfidat e sotme të shoqërisë”

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.