Lajmet Arkiva
Me ftesë të Kryetarit të Unionit të Noterëve të Turqisë z. Dursun Cin, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi dhe z. Bilgaip Maznikar, Kryesues i Komisionit Disiplinor, morën pjesë në Kongresin e 48të të Unionit të Noterëve të Turqisë Në këtë kongres përveç paraqitjes së raportit vjetor, […]
Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi po merr pjesë në vizitën studimore të organizuar nga Projekti i financuar nga BE “Mbështetje Kodit Civil të Kosovës”, për datat 27-29 Maj 2019, në Hagë të Holandës. Poashtu në këtë vizitë studimore pjesëmarrës nga delegacioni i Kosovës janë Deputet nga […]
Me ftesë të Kryetarit të Unionit të Noterëve të Turqisë z. Dursun Cin, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi dhe z. Arbër Shabani, Sekretar Teknik, morri pjesë në Ditët e Notariatit Turk, të mbajtura në Ankara për datat 3-5 Maj 2019. Për nderë të shënimit të këtyre […]
Me ftesë të Odës së Noterëve të Austrisë, në Konferencën e 31-të Europiane të Noterisë, me temë “Europa si një parim unifikues – ambicie dhe realizim”, e cila po mbahet në Salzburg të Austrisë nga data 25-26 Prill 2019, po merr pjesë dhe Oda e Noterëve të Kosovës e përfaqësuar nga z. Aliriza Beshi, Kryetar i […]
Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government Ministria e Drejtësisë- Ministarstvo Pravde- Ministry of Justice Në bazë të nenit 5 të Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë dhe nenit neni 4 të Udhëzimit Administrativ MD-NR. 01/2019 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit për noterinë, Ministria e Drejtësisë publikon:  SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN […]
Prishtinë, 05.04.2019 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës si përfaqësuese e Komisionin Evropian të Noterisë në UINL, po merr pjesë në seancën 5-të plenare të CAE-së për legjislacionin 2017-2019, e cila po mbahet në Londër, për datat 05-06 Prill 2019. Oda e Noterëve të Kosovës në këtë seancë plenare po përfaqësohet nga Kryetari […]